لطفا استاندارد تست بزنید!

فايل با ارزش براي كنكوري های ریاضی و تجربی :
۵۰ تست منتخب از فصل چهارم شیمی دوم دبیرستان (ترکیب های کووالانسی)

سراسری داخل و خارج + آزمون های قلم چی (همه سوال ها برای سال ۹۲ تا ۹۶ هستند)