يه فايل با ارزش براي كنكوري هاي ریاضی و تجربی :
۶۰ تست منتخب از فصل سینتیک شیمیایی