تست منتخب فصل ۶ تا ۸ زیست۱

يه فايل با ارزش براي كنكوري هاي تجربي :
١٠٠ تست منتخب از فصول ٦ تا ٨ زيست ۱

 

تست زیست ۱