فايل با ارزش براي كنكوري های ریاضی و تجربی  :
۴۰ تست منتخب از فصل دو فیزیک پیش دانشگاهی (دینامیک)

سراسری داخل و خارج + آزمون های قلم چی