فايل با ارزش براي كنكوري های تجربی :
۶۰ تست منتخب از فصل ۵ زیست پیش دانشگاهی (ژنتیک جمعیت)

سراسری داخل و خارج + آزمون های قلم چی