برای جمع بندی بهتر آزمون فردا بهتر است این مجموعه تست را در زمان استاندارد بزنید.

این مجموعه شامل ۸۰ سوال (هر درس عمومی ۲۰ سوال) است که بودجه بندی آن مطابق با آزمون ۱ دی قلم چی می باشد.