به خاطر حسودان هم که شده، موفقیت عظیم به دست بیار

به خاطر حسودان هم که شده، موفقیت عظیم به دست بیار چیزی به نام شکست وجود ندارد. این جمله را بارها به اشکال مختلف، در روانشناسی موفقیت و مثبت گرا خوانده و از زبان استادان موفقیت شنیده ایم. در واقع شکست یا پیروزی تعبیری است که ما از دل اتفاقات خنثی استخراج می کنیم. برای […]

۱۲ اصل مهم در برنامه ریزی مطالعاتی

۱۲ اصل مهم در برنامه ریزی مطالعاتی اصل اول: کپی ممنوع متاسفانه بعضی از مشاوران یک برنامه واحد را به تمام داوطلبان می دهد، که این موضوع کار بسیار اشتباهی است. ارائه یک برنامه کپی شده برای همه بدون در نظر گرفتن تفاوت های داوطلب نمی تواند باعث پیشرفتمان شود. توجه به هدف انتخابی، وضعیت […]