والدین

مشاوره والدین کنکوری ها

والدین عزیز سلام! فرزند شما برای حرکت در مسیر موفقیت، به همراهی نیاز دارد که بتواند به او تکیه کند. در این زمان از سال تحصیلی از والدین می خواهم تا یار و همراه فرزندتان باشید و با رعایت نکاتی ساده اما موثر، مسیر او را هموار سازید. به همین منظور توصیه هایی به شما […]

قرابت معنایی

روش مطالعه قرابت معنایی

روش مطالعه قرابت معنایی از مجموع ۲۵ تست ادبیات و زبان فارسی در آزمون سراسری بین هشت تا ده تست قرابت معنایی اختصاص دارد. این تعداد تقریباً ۴۰% پرسش ها را در شامل می شود. هدف: دانش آموز باید به مهارتی از تفکر ذهنی برسد که بتواند مفهوم اصلی و نهایی هر بیت یا عبارت […]