تنبلی

۸ اقدام عملی برای غلبه بر تنبلی ها

«آیا خود را فعال و پرانرژی و اهل برنامه ریزی، عمل و دستیابی به هدف می دانیم یا فردی سست و تنبل، با کلی آرزوهای از دید خودمان، دست نیافتنی؟ واقعیت این است که همه ما ممکن است گاهی این و گاهی آن باشیم؛ صفتی که گریبان گیر بسیاری از ماست، اما کم تر موشکافی […]