یکی از بزرگترین آفت های مطالعاتی کنکوری ها عدم تمرکز است و این موضوع هر چه که به کنکور نزدیک تر شویم مشکلات بیشتری برای داوطلب ها ایجاد می کند. برای رفع این مشکل حتما این ویدئو مشاوره ای را ببینید تا این آفت مطالعاتی برای شما به مقدار بسیار زیادی کم شود.