برنامه جمع بندی دی ماه ادبیات + تست های منتخب

هدف : جمع بندی درس ۱ تا ۱۴ ادبیات سال چهارم

 1. حفظیات پیش ۱ :
  حفظیات شامل لغت، املا و تاریخ ادبیات می شود که باید در دی ماه به صورت کامل تسلط پیدا کنید.
  توجه : برای حفظیات حتما تست زده شود.
 2. مرور سریع درس های ادبیات پیش ۱:
  از روی کتاب درسی برای هر درس حدود ۱۰ دقیقه وقت بگذارید و متن را بخوانید، خودتان معنی کنید و آرایه ها را یادآوری کنید.
 3. تست درس به درس بزنید :
  بعد از مرور سریع هر درس برای تثبت مطالب تست درس به درس بزنید، اگر قبلاً تست درس به درس زده اید ، در این مرحله تست های مارک دارتان را دوره کنید.
 4. مطالعه و دوره قرابت معنایی ادبیات پیش ۱ :
  بیشترین وقتتان را برای تقویت و دوره تناسب معنایی های درس ۱ تا ۱۴ ادبیات سال چهارم قرار دهید که این موضوع باعث رشد درصد شما در آزمون های پیش رو خواهد شد.
 5.  تست های کلی از ادبیات پیش ۱ :
  در بازه های جمع بندی حتما باید تعداد تست های جمع بندی بزنید، در این مجموعه که برایتان آماده کرده ایم، ۶۰ تست منتخب کنکور و آزمون های آزمایشی گرداوری شده است.
  لطفا تست ها را زمان دار بزنید (هر ۱۰ سوال کمتر از ۱۰ دقیقه وقت اختصاص دهید)

نکته بسیار مهم برای دانش آموزان پیش دانشگاهی : حتما جمع بندی دی ماه باید تستی اتفاق بیفتد، با تشریحی خوانی و حفظ کردن مطالب کتاب درسی وقتتان را تلف نکنید.