مستثنی

جزوه آموزش مستثنی عربی

مستثنی: مستثنی اسمی است که بعد از ادات استثناء می‌آید و از قبل از ادات استثناء جدا و خارج می‌شود. ذَهَبَ . علیّاً––––مستثنیالاّ––از ادات استثناالی الجَبَلِالتلامیذُ–––––مستثنی منه. علیّاً_مستثنیالاّ_از ادات استثناالی الجَبَلِالتلامیذُ_مستثنی منه رفتند دانش آموزان به کوه به جز علی. مستثنی منه: (استثنا شده از آن): اسمی است که مستثنی از آن استثناء می‌شود. «التلامیذ» […]

تست جمع بندی قواعد عربی کنکور

جزوه عربی