برنامه مطالعه و جمع بندی درس فیزیک در دی ماه + بانک تست منتخب

هدف : اتمام و جمع بندی فصل ۱ تا ۴ فیزیک سال چهارم 

۱- اتمام تستی :
فیزیک پیش ۱ ، مخصوصا دو فصل حرکت شناسی و دینامیک حجم زیادی دارد و خیلی از کنکوری ها فرصت نکرده بودند تست های این فصل ها را از بانک تستشان بزنند، دی ماه بهترین فرصت برای اتمام تست های این فصل ها است.

۲- تکمیل خلاصه نویسی ها :
برای هر فصل فیزیک شما باید یک برگه خلاصه نویسی داشته باشید، اگر هنوز این خلاصه نویسی را انجام نداده اید از فرصت دی ماه استفاده کنید تا در دوران جمع بندی این ابزار بسیار کاربردی کمک حالتان باشد.

۳- تست زنی جامع :
برای تسلط کامل بعد از اتمام دو مرحله قبل شروع به تست زنی جامع از چهار فصل اول فیزیک سال چهارم به صورت زمان دار کنید ( هر ۱۰ تست ۱۲ دقیقه وقت اختصاص دهید). برای شما مجموعه تستی آماده کرده ایم که می توانید دانلود کنید و از همین مجموعه برای تست زنی جامع استفاده کنید.