روش مطالعه قرابت معنایی

از مجموع ۲۵ تست ادبیات و زبان فارسی در آزمون سراسری بین هشت تا ده تست قرابت معنایی اختصاص دارد. این تعداد تقریباً ۴۰% پرسش ها را در شامل می شود.

هدف:

دانش آموز باید به مهارتی از تفکر ذهنی برسد که بتواند مفهوم اصلی و نهایی هر بیت یا عبارت را درک کند و پس از مقایسه ی یک مفهوم با مفاهیم دیگر، قدرت تمیز و تشخیص شباهت یا تفاوت معنایی را پیدا کند.

شیوه های معمول طرح پرسش قرابت معنایی :

۱- بیت یا عبارت پرسش از کتاب و عبارات گزینه ها خارج از کتاب مثال: بیت «آب چه دانست که او گوهر گوینده شود/ خاک چه دانست که او غمزه ی غمازه شود؟» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ (سراسری ۸۹)

۱) این لطف بین که با گل آدم سرشته اند/ وین روح بین که در تن آدم تنیده اند
۲) تا در این آب و گلی، کار کلوخ اندازی است/ گفت و گو، جمله کلوخ است و یقین دل شکن است
۳) همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست/ از سرکوی تو زان رو که عظیم افتاده ست
۴) چو گه خدمت شه آید من می دانم/ گر زآب و گلم ای دوست، نیم پای به گل ”

در بین پرسش های قرابت معنایی سال های گذشته این شکل طرح پرسش بیشتر مدنظر بوده است.

۲- بیت یا عبارت پرسش از کتاب و یک یا دو گزینه از کتاب و بقیه خارج از کتاب

مثال: بیت «دریاب کنون که نعمتت همت به دست/ کاین دولت و ملک می رود به دست به دست» با همه ی ابیات به جزء بیت ………….. تناسب معنایی دارد؟ (سراسری ۸۶)
۱) به نوبت اند ملوک اندر این سپنج سرای/ کنون که نوبت توست، ای ملک به عدل گرای
۲) ده روز مهر گردون افسانه است و افسون/ نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
۳) پادشاهی که طرح ظلم افکند/ پای دیوار ملک خویش بکند
۴) خیری کن ای فلان شمارعمر/ زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند.
۳- بیان مفهومی کلی در صورت پرسش ها و گزینه ها خارج از کتاب

مثال: کدام بیت بیانگر فضای حکومتی ضحاک است؟ (سراسری ۸۹)
۱) از فکر تفرقه با زآی تا شوی مجموع/ به حکم آن که چو شد آهرمن، سروش آمد
۲) رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟/ کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
۳) خلوت دل نیست جای صحبت اضداد/ دیو چو بیرون رود فرشته در آید
۴) پری نهفته رخ و دیو در کرشمه ی حسن/ بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی است

۴- مقایسه ی چهار گزینه ی خارج از کتاب با یکدیگر و مشخص نمودن تفاوت مفهومی یک بیت یا عبارت با ابیات یا عبارات دیگر
مثال: مفهوم کدام بیت یا ابیات دیگر متفاوت است؟ (سراسری ۸۸)
۱) بی عشق مباش تا نباشی مرده/ در عشق بمیر تا بمانی زنده
۲) مرگ آشامیدن زعشق زنده اند/ دل زجان و آب جان برکنده اند
۳) هرگز نمیرد آن دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما
۴) عشق می ورزم و امید که این فن شریف/ چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

۵- بیت و عبارت پرسش از کتاب و ابیات و عبارات گزینه های خارج از کتاب
مثال: عبارت «هر عصب و فکر به منبع شائبه ی ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟
۱) جایی اگر ز غیبت او تیره شد جهان/ جای دگر زپرتوش آفاق با ضیاست
۲) توکار خویش به فضل خدای کن تفویض/ به روز دولت و نکبت که کار کار خداست
۳) بدان قدر که تو جدی نمایی و جمدی/ گمان مبر که دگرگون شود هر آن چه قضاست
۴) سرم به دینی و عقبی فرو ن می آید/ تبارک الله از این فتنه ها که در سرماست

۶- آوردن آیه یا حدیث در صورت پرسش و ابیات و عبارات هم مفهوم در گزینه ها (سراسری ۸۷)

چند نکته:

برای پیدا کردن مفهوم کلی یک بیت راه های مختلفی وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می شود:
الف) مشخص کردن یک یا چند کلمه ی اصلی و کلیدی بیت مثال: «گر در خلد را کلیدی هست/ پیش بخشیدن و کم آزاری است»
کلمات کلیدی: کلید خلد- بخشیدن- کم آزاری
مفهوم: بخشیدن و کم آزاری کلید بهشت است.
ب) تقسیم کردن بیت به چند قسمت و دریافت مفهوم هر قسمت و ترکیب کلی آن ها
مثال: «من/ خفته بدو/ به ناز/ درکتم عدم حسن تو/ به دست خویش/ بیدارم کرد»

نحوه ی مطالعه قرابت معنایی :

عمده مشکل اغلب داوطلبان این است که ذهن خود را عادت نداده اند که رابطه ی منطقی بین کلمات بیت برقرار کنند در حالی که ممکن است معنی تمام کلمات را بدانند.
پس توصیه می شود که داوطلبان معانی اشعار را حفظ نکنند بلکه تمرین کنند تا بتوانند، درک درستی از ابیات داشته باشند.
لازمه ی این که دانش آموزان به این مهم دست یابند این است که در این زمینه تست های فراوانی بزنند و حتی اگر می توانند هر شب ۱۵ دقیقه به خواندن شعر و تمرین درک آن بپردازند. این تمرین سبب می شود که ذهن ایشان به این کار عادت کند.

 

توصیه می کنم روش مطالعه دینی کنکور را هم یاد بگیرید.