آنچه باید از آزمون سراسری بدانید: هدفتان کدام رشته و دانشگاه است؟!

یکی از نیازهای داوطلبان آزمون سراسری، آگاهی از شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور است در واقع با نحوه گزینش در کنکور آشنا شود.

این موضوع بدان جهت اهمیّت دارد که داوطلبان برای اهدافی که در نظر دارند خود را آماده نمایند و به اندازه ی آن تلاش کنند.

به عنوان مثال داوطلبی که هدف خود را قبولی در رشته ی مکانیک دانشگاه شیراز قرار داده است باید بداند که پذیرش دانشجو در این رشته و دانشگاه چگونه انجام می گیرد؛

نمره ی کل و رتبه ی داوطلب داوطلب در سهمیه و زیر گروه مربوطه چقدر باید باشد و برای کسب این رتبه، در درس های مختلف چه درصدهایی باید کسب کند.

در هر کد رشته محل (مثل مکانیک دانشگاه شیراز) ظرفیّتی برای سهمیه های مختلف در نظر گرفته می شود و داوطلبان واجد شرایط در آن کد رشته محل پذیرش می شوند.

«در واقع سه عامل تعیین کننده در پذیرش داوطلبان عبارت است از: نمره ی کل اکتسابی در هر یک از زیر گروه ها، استان بومی و سهمیه ی داوطلب.»

در اینجا لازم است درباره برخی از اصطلاحات توضیح مختصری داده شود:

زیرگروه:

یعنی مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها ضرایب یکسان دارند. به عنوان مثال رشته های مهندسی مکانیک، برق و معماری در «زیرگروه یک» گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنّی قرار دارند و دروس امتحانی (اختصاصی) آنها مثل ریاضی، فیزیک و شیمی برای این دسته از رشته ها ضرایب یکسان دارند. به عبارت دیگر برای ورود به رشته هایی مانند مکانیک، برق و معماری، نمره ی کل و رتبه ی داوطلب در زیر گروه ۱ ملاک گزینش دانشجو قرار می گیرد.

سهمیه:

براساس ضوابط و مصوبات مربوطه، داوطلبان با توجه به شرایط خود می توانند متقاضی یکی از سهمیه های مناطق یک، دو، سه، شاهد و ایثارگران و… شوند. در واقع هر داوطلب با سایر داوطلبان در سهمیه ی خود رقابت می کند.

استان بومی:

گزینش دانشجو در برخی رشته ها به صورت بومی استان، ناحیه ای، قطبی و در برخی رشته ها بدون بومی گزینی (به صورت کشوری) انجام می گیرد؛ بدین معنا که سهم داوطلبان بومی استانی، ناحیه ای، یا قطبی در پذیرش دانشجو- در دانشگاه هایی که در این بوم واقع شده اند- بیش تر است. به عنوان مثال در رشته ی ریاضیات و کاربردها (دانشگاه شیراز) که پذیرش آن به صورت بومی استانی است، سهم داوطلبانی که بومی استان فارس هستند ۸۰ % است.

نمره کل:

«نمره ی کل هر داوطلب در هر زیر گروه، میانگین وزنی نمرات تر از دروس عمومی و دروس اختصاصی وی با توجّه به ضریب هر درس در آن زیر گروه است. یادتان باشد که ضریب دروس تخصصی ۳ برابر می شود.

نمره ی کل در هر زیر گروه مبنای رتبه بندی در سهمیه و کشور:

در اصل مبنای رتبه بندی داوطلبان در سهمیه و کشور «نمره کل نهایی» است. بدین صورت که یک بار نمره کل نهایی داوطلب در هر زیر گروه در سهمیه ی داوطلب قرار می گیرد و رتبه در سهمیه مشخّص می شود و یک بار نمره ی کل نهایی داوطلب در هر زیر گروه در بین کل داوطلبان (بدون سهمیه) قرار می گیرد و رتبه در کشور مشخّص می شود. به همین جهت در کارنامه ی داوطلبان آزمون سراسری دو ردیف در نظر گرفته شده است؛ یکی «رتبه در سهمیه» و یکی «رتبه کشوری» امّا آنچه که مبنای پذیرش دانشجو قرار می گیرد همین نمره کل نهایی و به تبعیّت از آن، رتبه در سهمیه و زیر گروه است! بنابراین «در زمان انتخاب رشته، فقط به رتبه های خود در [سهمیه و] زیر گروه ها توجه نمائید» البتّه چنانچه گزینش رشته ای به صورت بومی انجام شود این موضوع نیز باید مدِّ نظر قرار گیرد.
برای روشن شدن توضیحات فوق کارنامه ی یک داوطلب زن در منطقه ی ۲ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنّی را مثال می زنیم.

وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیر گروه، گروه آزمایشی: علوم ریاضی و فنی
رتبه و نمره کل/ زیر گروه یک دو سه
رتبه در سهمیه بین ۹۷۶۲۱ نفر ۲۱۲۵ ۲۳۲۶ ۲۴۰۲
رتبه کشوری (بدون سهمیه) بین ۲۱۸۴۱۷ نفر ۵۶۹۷ ۶۱۶۲ ۶۳۸۸
نمره کل نهایی ۸۹۹۲ ۸۹۱۱ ۸۸۵۱

همانگونه که در جدول ملاحظه می شود. نمره ی کل نهایی داوطلب در زیر گروه یک ۸۹۹۲ است.

این نمره ی کل نهایی را یک بار در سهمیه ی وی که منطقه ی دو بوده است قرار داده شده است و رتبه ی ایشان در سهمیه بین ۹۷۶۲۱ نفر ۲۱۲۵ شده است و یک بار همین نمره ی کل نهایی را بدون در نظر گرفتن سهمیه در بین نمرات کل داوطلبان رشته ی ریاضی (۲۱۸۴۱۷ نفر) در کشور قرار گرفته است و رتبه ی ایشان ۵۶۹۷ شده است. در بقیه ی زیر گروه ها نیز به همین نحو عمل شده است.
براین اساس، چنانچه داوطلب مورد نظر بخواهد رشته ی مهندسی معماری را انتخاب کند، چون این رشته در زیر گروه یک قرار دارد در زمان انتخاب رشته، فقط به رتبه ی خود در زیر گروه یک توجه می کند و چون سهمیه ی منطقه «دو» بوده است رتبه ی وی در سهمیه، یعنی ۲۱۲۵ ملاک انتخاب رشته قرار می گیرد.
با این توضیحات کارنامه ی قبولی های سال گذشته رشته مورد نظر خود را ملاحظه نمایید و نمره ی کل نهایی داوطلب در زیر گروه رشته ای که پذیرفته شده و رتبه ی داوطلب در همان زیرگروه و درصدهایی که داوطلب در درس های مختلف کسب کرده است تا چنین نمره ی کل و رتبه ای را احراز کند بررسی نمایید. این کار باعث می شود داوطلب برای رسیدن به هدف خود، نگاه آگاهانه و واقع بینانه ای داشته باشد و متناسب با هدفی که برای خویش ترسیم کرده است تلاش و کوشش کند.