جزوه آرایه های ادبی

برای مطالعه آرایه های ادبی که سه تست از تست های درس ادبیات را تشکیل می دهد(۱۲ درصد سوالات ادبیات کنکور) ابتدا یک جزوه آرایه خیلی مختصر و مفید را مطالعه کنید (این جزوه عالی آرایه را به طور رایگان دانلود کنید)

تا با همه آرایه های ادبی آشنایی پیدا کنید.

تست زنی 

سپس به تمرین برای تسلط در هر آرایه ادبی بپردازید .

ابتدا تست های مربوط به هر آرایه را به طور مجزا و سپس به تمرین و تست ترکیبی آرایه های ادبی بپردازید (۱۰۰ تست ترکیبی عالی را دانلود کنید).

برای تسلط بر آرایه های ادبی نیاز دارید حدود ۱۰۰۰ تست بررسی کنید ، در برنامه ریزی مطالعاتی خود یک ماه شبی ۳۰ تست آرایه را تمرین کنید.

خواندن متن کتاب درسی در دروس پر تکرار از مباحث آرایه نیز می توانید برایتان مفید باشد. 

۱۰ درس پر تکرار مبحث آرایه های ادبی پایه های دوم، سوم و چهارم دبیرستان در آزمون ۱۰ سال اخیر

عنوان درسپایهتعداد دفعات که در کنکور از این درس سوال مطرح شده است
درس ۸: خون خورشید- بانگ جرسسوم31
درس ۱۵: زاغ و کبکدوم24
درس ۱۷: داروگ- باغ من- انتظاردوم20
درس ۱۷- نیاز روحانی- چند رباعیسوم15
درس ۱۲: در آرزوی تو باشم- دل می رود ز دستمدوم12
درس ۵: کباب غازدوم9
درس ۱: الهی- همای رحمتدوم5
درس ۲: رزم رستم و اسفندیارسوم5
درس ۱۸: گویی بطَ سفید جامه به صابون زده استپیش5
درس ۱۲: امید دیدار- آفتابِ وفاسوم4

اگر بانک تست مباحث دیگری از کنکور را می خواهید، کلیک کنید .