جزوه استوکیومتری 

برای استفاده مناسب از جزوه استوکیومتری بهتر است با این فصل بیشتر آشنا شوید. 

بخش ۱ شیمی سوم:

این بخش از کتاب به استوکیومتری معروف است و سخت ترین و وقت گیرترین پرسش های آزمون سراسری را شامل می شود.

عده ی کثیری از داوطلبان با ترس از این قسمت، دید نامناسبی به مسائل شیمی در آزمون سراسری پیدا می کنند.

مشکل بسیاری از داوطلبان در حل این گونه مسائل این است که استراتژی مناسبی برای حل پرسش ندارند
و نمی دانند از کجا باید حل مسئله را آغاز کنند که این امر با تمرین و حل تیپ های متنوع تست های آموزشی برطرف خواهد شد.

گروهی از داوطلبان به اشتباه معتقدند در بخش هایی که مسائل پرسش ها دارای راه حل همراه با محاسبات عددی هستند،
صرفاً آموختن تکنیک پاسخگویی به پرسش ها کافی است.

حال آنکه در آزمون سراسری فقط تکنیک پاسخگویی به پرسش ها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه این تکنیک در غالب یک پرسش مفهومی مطرح می شود
که گام اول در حل این پرسش این است که داوطلب تسلط کافی بر قسمت های حفظی کتاب داشته باشد
(به طور مثال انواع واکنش های تجزیه، ترکیب یک گانه، ترکیب دوگانه، واکنش های موجود در بخش ۵ سال دوم و…)

از این رو داوطلبان باید توجه داشته باشند که برای پاسخگویی به مسائل شیمی در آزمون سراسری باید بر تمام قسمت های کتاب تسلط کامل داشته باشند.

 

این جزوه به قلم استاد جهان شاهی می باشد.

 

 

اگر می خواهید جزوه مباحث دیگری را هم داشته باشید، کلیک کنید.