لطفا استاندارد تست بزنید!

فايل با ارزش براي كنكوري های ریاضی و تجربی  :
۴۰ تست منتخب از فصل سه فیزیک پیش دانشگاهی (نوسانی)

سراسری داخل و خارج + آزمون های قلم چی (همه سوال ها برای سال ۹۲ تا ۹۶ هستند)