اطّلاع از اهمیت دروس پایه در آزمون سراسری، قطعاً سبب جدّیّت بیش تر داوطلبان آزمون سراسری در مطالعه ی دروس پایه خواهد شد. به همین دلیل در این بخش به بررسی سهم پرسش هایی که از هر پایه در آزمون های سراسری سال های گذشته مطرح شده است، می پردازیم.

سهم دروس اختصاصی پایه ی گروه علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری

نام درسپایه اولپایه دومپایه سومکل پایه ها
ریاضی15% تا ۱۷%20%35% تا ۳۷%
فیزیک14% تا ۱۷%16% تا ۱۸%28% تا ۳۱%61% تا ۶۳%
شیمی20% تا ۲۱%35% تا ۳۸%56% تا ۵۸%

سهم دروس اختصاصی پایه ی گروه علوم تجربی در آزمون سراسری

نام درسپایه اولپایه دومپایه سومکل پایه ها
زمین شناسی51% تا ۵۳%51% تا ۵۳%
ریاضی21% تا ۲۳%31%52% تا ۵۴%
زیست شناسی20% تا ۲۲%32% تا ۳۴%54% تا ۵۶%
فیزیک11% تا ۱۳%13% تا ۱۶%28% تا ۳۱%55% تا ۵۷%
شیمی20% تا ۲۱%35% تا ۳۸%56% تا ۵۸%

سهم دروس اختصاصی پایه ی گروه علوم انسانی در آزمون سراسری

نام درسپایه اولپایه دومپایه سومکل پایه ها
ریاضی10% تا ۱۲%17% تا ۲۰%29% تا ۳۲%59% تا ۶۱%
اقتصاد100% 100%
ادبیات اختصاصی15% تا ۱۶%20% 35% تا ۳۶%
عربی اختصاصی22% تا ۲۶%25% تا ۲۷%49% تا ۵۱%
تاریخ18% تا ۲۰%34% تا ۳۷%56% تا ۵۷%
جغرافیا21% تا ۲۲%42%63% تا ۶۴%
علوم اجتماعی16% تا ۱۹%22% تا ۲۴%39% تا ۴۱%
فلسفه و منطق59% تا ۶۱%59% تا ۶۱%
روان شناسی100% 100%