فايل با ارزش براي كنكوري های تجربی و ریاضی :
۶۰ تست منتخب از فصل ۲ شیمی پیش دانشگاهی (تعادل شیمیایی)

سراسری داخل و خارج + آزمون های قلم چی