فايل با ارزش براي كنكوري های تجربی  :
۶۰ تست منتخب از تابع و معادله درجه ۲

سراسری داخل و خارج + آزمون های قلم چی