یکی از مهمترین فصل های زیست سال چهارم ، فصل ۸ است. در این نوشتار تست زیست شارش انرژی برای شما آماده شده است.

تست استاندارد زدن در این فصل می تواند بسیار کمک کننده باشد.
بعد از مطالعه کامل کتاب درسی، این مجموعه تست را کامل بزنید، ایراد و اشکالات خود را پیدا کنید و دوباره کتاب درسی را مطالعه نمایید.
با این روش حتما بر این فصل بسیار تست خیز مسلط خواهید شد.

 

این مجموعه تست زیست شارش انرژی شامل ۵۰ تست منتخب آزمون های آزمایشی قلم چی می باشد. 

 

اگر به دنبال مجموعه های تستی مباحث دیگر می گردید، کلیک کنید.